Overview

Location: This role can be blended between office and home or based from our Cardiff office, however there is also a requirement to be onsite at the Senedd/ Welsh Parliament in Cardiff on a weekly basis.

Citizens Advice offers confidential advice online, over the phone, and in person, for free. Through our national network of charities, we give people the knowledge and the confidence they need to find their way forward – whoever they are, and whatever their problem.

Do you want to work for an organisation that makes a difference, every single day, to people from all walks of life? The people that turn to Citizens Advice need help overcoming an obstacle in their lives – from debt to evictions to trouble at work – and you can be key to them getting the support they need in the quickest, easiest, and most effective way.

Citizens Advice Cymru is looking for a new Public Affairs Officer to lead our Senedd and wider Wales advocacy work. The person will also be a spokesperson in Welsh language media, and manage media bids and requests.

This is a crucial role influencing decision makers during the cost of living crisis.

Job application form

  You will be responsible for:
  Co-ordinating advocacy and influencing activities for the Senedd/ Welsh Parliament and with decision-makers in Wales to achieve policy changes that will have a positive impact on Citizen’s Advice clients, and consumers.

  Work bi-nationally to ensure the interests of Welsh clients are represented in our UK Parliament advocacy work.

  Helping to deliver impactful media interventions in Wales, including briefing senior colleagues, providing insight and being a spokesperson in Welsh language media.

  Equity, Diversity and Inclusion (EDI) is of strategic importance within the organisation and recognised as integral to all we do as a service.

  Central to pursuing our EDI mission is building diverse and inclusive teams in which everyone has a sense of belonging. We believe inclusion is a social justice issue – a principle that underpins all our EDI work. To that end, we particularly welcome applications from people we would like to see better represented in our organisation and sector – people of colour, LGBTQ+ people and disabled people. If you are disabled and meet our minimum criteria you will be guaranteed an interview for this role and we will provide reasonable adjustments as needed. We follow the social model of disability.

  We’re a flexible employer, so this role may suit anyone who’d prefer a flexible arrangement to help their work/life balance. We’re usually flexible on location too, however some roles may require you to be based in a certain location, many of our colleagues spend most of their time working remotely.

  The National Citizens Advice operates from offices in England and Wales, with 4 regional offices based in Cardiff, London, Birmingham and Leeds, therefore all successful applicants must be based within England or Wales.

  Our commitment to colleague wellbeing is reflected in us being awarded Gold in the Health & Wellbeing category, as well as Overall Winners, at the Employee Experience Awards 2022.

  Please be aware that Citizens Advice is not a sponsoring organisation. Therefore the successful applicant must already possess the right to work in the UK or be able to secure the right to work in the UK independently.

  In the event of a high number of applications, we reserve the right to close the application early.

  This vacancy closes at 23.59 on the closing date.

  Mae Cyngor ar Bopeth Cymru yn chwilio am Swyddog Materion Cyhoeddus newydd i arwain ein gwaith eiriolaeth gyda’r Senedd ac yn ehangach yng Nghymru ar gontract parhaol. Bydd yr unigolyn hefyd yn llefarydd ar ein rhan yn y cyfryngau Cymraeg, ac yn ymdrin â cheisiadau gan y cyfryngau.

  Mae hon yn swydd hanfodol lle byddwch yn dylanwadu ar y rhai sy’n gwneud penderfyniadau yn ystod yr argyfwng costau byw.

  Byddwch yn gyfrifol am y canlynol:
  Cydlynu gweithgareddau eiriolaeth a dylanwadu ar gyfer Senedd Cymru a gyda’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau yng Nghymru i sicrhau newidiadau polisi a fydd yn cael effaith gadarnhaol ar gleientiaid Cyngor ar Bopeth a’i defnyddwyr.

  Gweithio ledled Cymru a Lloegr i sicrhau bod buddiannau cleientiaid Cymru yn cael eu cynrychioli yn ein gwaith eiriolaeth yn Senedd San Steffan.

  Helpu i ddarparu ymyriadau effeithiol yn y cyfryngau yng Nghymru, gan gynnwys briffio uwch gydweithwyr, darparu cyngor a bod yn llefarydd ar ein rhan yn y cyfryngau Cymraeg.

  Mae Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant o bwysigrwydd strategol o fewn y sefydliad ac fe’u cydnabyddir fel pethau sy’n hanfodol i bopeth a wnawn fel gwasanaeth.

  Mae creu timau amrywiol a chynhwysol lle mae gan bawb ymdeimlad o berthyn yn ganolog i gyflawni ein cenhadaeth Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant. Credwn fod cynhwysiant yn fater sy’n ymwneud â chyfiawnder cymdeithasol – egwyddor sy’n sail i’n holl waith Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant. I’r perwyl hwnnw, rydym yn arbennig yn croesawu ceisiadau gan bobl rydym yn awyddus i weld cynrychiolaeth well ohonynt yn ein sefydliad a’n sector – pobl croenliw, pobl LGBTQ+, a phobl anabl. Os ydych chi’n anabl ac yn bodloni ein meini prawf sylfaenol, byddwch yn cael cyfweliad ar gyfer y rôl hon a byddwn yn darparu addasiadau rhesymol yn ôl yr angen. Rydym yn cefnogi’r model cymdeithasol o anabledd.

  Rydym yn gyflogwr hyblyg, felly gallai’r rôl hon fod yn addas i unrhyw un y byddai’n well ganddynt drefniant hyblyg i helpu eu cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith. Fel arfer, rydym yn hyblyg gyda lleoliad hefyd, ond mae’n bosibl y bydd rhai rolau yn gofyn i chi fod mewn lleoliad penodol. Mae llawer o’n cydweithwyr yn treulio’r rhan fwyaf o’u hamser yn gweithio o bell.

  Mae Cyngor ar Bopeth yn gweithredu o swyddfeydd yng Nghymru a Lloegr. Mae 4 swyddfa ranbarthol yng Nghaerdydd, Llundain, Birmingham a Leeds, felly rhaid i bob ymgeisydd llwyddiannus fod wedi’i leoli yng Nghymru neu Loegr.

  Mae ein hymrwymiad i lesiant ein cydweithwyr yn cael ei adlewyrchu wrth i ni ennill y wobr Aur yn y categori Iechyd a Lles, yn ogystal ag Enillwyr Cyffredinol, yng Ngwobrau Profiad Gweithwyr 2022.

  Sylwch nad yw Cyngor ar Bopeth yn sefydliad sy’n noddi. Felly, rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus fod â’r hawl i weithio yn y DU yn barod neu allu sicrhau’r hawl i weithio yn y DU yn annibynnol.

  Os bydd nifer fawr o geisiadau, rydym yn cadw’r hawl i ddod â’r cyfnod ymgeisio i ben yn gynnar.

  Bydd y cyfnod ymgeisio ar gyfer y swydd hon yn dod i ben am 23.59 ar y dyddiad cau.

  Citizens Advice

  NULL

  Simply Hired Job Link

  Please call the workplace contact or phone numbers during the day.

  You can find lots of new jobs and career oppornuties from across all cities of UK. 2022 Jobs, Latest Jobs and in the fastest growing job and career website newjobss.com
  Full time jobs, Part time jobs and permanent jobs in Newjobss.com
  Retail assistant, customer assistant, sales assistant, store assistant jobs, driver jobs, home office jobs  and Remote jobs in all cities in United Kingdom.
  Cleaner, Delivery Driver, Dog Walker, Gardener Part, Support Worker, Team Member, Service Assistant, Crew Member, Operator and some of the most viewed and applied jobs.
  If you are looking for a job near you, our job postings website is for you.